Jazyková príručka

1. ŠTYLISTIKA

Častou chybou pri preklade z angličtiny do slovenčiny je kopírovanie vetnej stavby východiskového jazyka. Pri textoch určených širokému publiku, s akými sa budeme stretávať pri väčšine projektov, je hlavným kritériom jednoznačná zrozumiteľnosť, plynulá čitateľnosť a gramatická správnosť. Najdôležitejšie je, aby text znel prirodzene v slovenčine a neumožňoval dvojitú interpretáciu: nebojte sa teda manipulovať so slovosledom, príp. vetosledom či rozdeliť dlhé súvetie na viac kratších viet. Samozrejme, podľa kontextu si môžeme dovoliť aj menej konvenčný, hovorový štýl.

Na rozdiel od angličtiny nie sú pre slovenčinu prirodzené konštrukcie s trpným rodom. Napr. vetu Kate too has described her respect for Diana, to whom she is often compared, saying neprekladáme doslovným prevzatím trpných konštrukcií: Aj Kate vyjadrila svoju úctu k Diane, s ktorou je často porovnávaná, hovoriac ale prevedieme ich do činného rodu, napr. takto: Aj Kate vyjadrila svoju úctu k Diane, s ktorou ju často porovnávajú, a povedala

V textoch, ktoré majú podobu priamo adresovaného e-mailu/listu, je vhodné písať v celom texte zámená Vy, Váš a všetky ich tvary veľkým začiatočným písmenom.

Ak text obsahuje zoznam krajín či jazykov, je vhodné usporiadať ich abecedne podľa slovenských názvov (napr. Germany, Italy, Spain, Sweden – Nemecko, Španielsko, Švédsko, Taliansko).

Texty, ktoré budete prekladať, často predstavujú inštrukcie na obrazovkách zariadení. Je vhodné myslieť aj na jazykovú ekonómiu, teda formulovať vety tak, aby boli čo najkratšie a čo najzrozumiteľnejšie.

Spoločnosť Microsoft uverejnila v r. 2017 pre svojich prekladateľov jazykovú príručku, ktorá je voľne dostupná na internete a je veľmi vhodne uplatniteľná všeobecne pri lokalizácii a preklade s kontextom z oblasti IT (nájdete ju, keď v Googli zadáte heslo Slovak Style Guide – Download Centre – Microsoft).

2. PRAVOPIS

Ďalším všeobecným nedostatkom býva písanie čiarok na rovnakých miestach ako v angličtine. Interpunkčné pravidlá pre slovenčinu sú však trochu iné. Aktuálne pravidlá pre písanie čiarky sa dajú nájsť v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole Interpunkcia:

http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf

Upozorňujeme iba na najčastejšie problémy s interpunkciou: V slovenčine nedávame do úvodzoviek napr. názvy kníh, filmov, hotelov, pamiatok atď. Funkciu názvu signalizuje už veľké začiatočné písmeno, úvodzovky teda nie sú potrebné (Ubytovali sme sa v hoteli Kempinski. Čítal som Da Vinciho kód. Včera sme boli v kine na Anjeloch a démonoch.).

V angličtine sa vzťahové prídavné mená odvodené od názvov krajín atď. píšu s veľkým začiatočným písmenom (napr. British forces). V slovenčine – ak nejde o názov s funkciou vlastného podstatného mena – píšeme v týchto prípadoch malé písmeno (britské jednotky).
Na rozdiel od angličtiny píšeme malé písmená aj v názvoch mesiacov.

Prehľadným a stručným zdrojom pri hľadaní odpovedí na pravopisné otázky je aj Jazyková poradňa JÚĽŠ: https://jazykovaporadna.sme.sk/s/onas/.

3. SPISOVNÁ NORMA

Na overenie správnych tvarov slova, jeho významu, spisovnosti, vyhľadávanie synoným a pod. poslúži elektronický slovník:

http://slovnik.juls.savba.sk/

4. TYPOGRAFIA

Dátumy píšeme arabskými číslicami. Za dňom a mesiacom sa vkladajú (pevné) medzery, napr. 20. 5. 2014 alebo 20. mája 2014.

V časových údajoch sa minúty od hodín oddeľujú bodkou (napr. 10.30 hod.).

V angličtine sa tisíce a desaťtisíce oddeľujú čiarkou. V slovenčine túto čiarku nepíšeme, nanajvýš môžeme na tieto miesta vložiť pevnú medzeru (40,000 individuals – 40 000 jednotlivcov).

Medzi číslom a znakom pre percentá a promile vkladáme (pevnú) medzeru (napr. 20 %).

Rozlišujeme (dlhú) pomlčku (v angl. dash) (–) a (krátky) spojovník (v angl. hyphen) (-). Spojovník sa používa v zložených slovách (napr. anglicko-slovenský slovník, 5-ročný plán, 10-ročný chlapec, Rh-faktor, Bratislava-centrum). Pomlčka sa píše medzi slovami alebo ako signalizovanie rozsahu (napr. 1. 5. – 31. 5. 2018, s. 10 – 20).

Názov alebo značku meny uvádzame za číslom (napr. 100 eur/EUR, 500 USD, 200 $).

5. VŠEOBECNÉ

Ak formát alebo prekladateľský nástroj, v ktorom pracujeme, neumožňuje kontrolu pravopisu, je vhodné skopírovať preložený text do súboru Word a pravopis skontrolovať, aby sme sa vyhli zbytočným preklepom. Takisto pomocou funkcie Nájsť a nahradiť môžeme odstrániť zdvojené medzery, čiarky či bodky.

6. NAJČASTEJŠIE CHYBY

K najčastejším interpunkčným chybám patrí (ne)písanie čiarky pred spojkou ako. Pred „ako“ píšeme čiarku, ak oddeľuje vedľajšiu vetu (Nevedel som, ako postupovať. Nie je to také ľahké, ako si myslíš.).

Čiarka pred „ako“ sa nepíše v nevetnom prirovnaní, teda ak máme vo vete iba jedno sloveso (Je taký vysoký ako ja. Ide ti to lepšie ako včera). Čiarka sa nepíše ani v prípade tesného prívlastku (Produkty ako životná poistka a poistenie zodpovednosti sú veľmi žiadané).

Časté je nesprávne používanie privlastňovacích zámen. V slovenčine sa gramatickému podmetu vety správne privlastňuje zámenom „svoj“ (Konzultoval som to so svojím právnikom. Prihláste sa pomocou svojho e-mailu. V prípade problémov sa obráťte na svojho lekára.).

Stručne a prehľadne sa tento problém vysvetľuje tu:

http://jazykovaporadna.sme.sk/q/2912/#axzz4mEsYpedr

http://jazykovaporadna.sme.sk/q/2645/#axzz4mEsYpedr

Často sa nesprávne používajú tvary zámen svojim/svojím. Krátky tvar „svojim“ sa používa v datíve množného čísla (Priznal sa k svojim chybám. Postúpim to svojim dvom kolegom.). Dlhý tvar „svojím“ sa používa v inštrumentáli jednotného čísla (Na rokovanie idem so svojím kolegom.).